Algemene voorwaarden

Algemene lever- en verkoopsvoorwaarden van BUROTEC BV

Artikel 1. Toepasselijkheid / voorwaarden
1.1 Afspraken welke afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer zij schriftelijk door BUROTEC BV worden bevestigd.
1.2 Het aangaan van een transactie door wederpartij verondersteld kennisname van deze Voorwaarden én de Verkoopsvoorwaarden.
1.3 Eventuele afgesproken van deze Voorwaarden afwijkende afspraken geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen van BUROTEC BV zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 14 werkdagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand, wanneer deze schriftelijk door BUROTEC BV wordt bevestigd of BUROTEC BV door levering te kennen geeft, dat zij de opdracht heeft geaccepteerd.
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat BUROTEC BV verantwoordelijk kan worden gesteld voor detail afwijkingen van de reëel geleverde producten.
2.4 BUROTEC BV is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

Artikel 3. Prijzen / betalingen
3.1 De door BUROTEC BV vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van leveranciers, respectievelijk wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten, welke in vreemde
valuta worden betaald, exclusief BTW en exclusief eender welke andere heffing (Reprobel & Recupel) of belasting, kost boete of andere vergoeding.
3.2 Voor orders tot een bedrag van 150.00 EUR (excl. BTW) worden 8.00 EUR (excl. BTW) orderkosten aangerekend.
Orders boven de 150.00 EUR (excl. BTW) worden FRANCO geleverd.
3.3 Er kunnen voorschotten worden overeengekomen. Indien de overeengekomen prijs tenminste 1000 EUR (excl. BTW) bedraagt, heeft BUROTEC BV ook zonder uitdrukkelijke afspraak tegenover de klant recht op een voorschot van
25% van de netto overeengekomen prijs (excl. BTW) zonder aftrek betaalbaar binnen 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Ingeval van een verplichting van de klant tot betaling vooruitbetaling zal BUROTEC BV de goederen
welke vallen onder de overeenkomst niet verzenden, voordat zij het voorschot zal hebben ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het voorschot, heeft BUROTEC BV het recht de bestel-
ling zonder ingebrekestelling te annuleren in welk geval BUROTEC BV van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht heeft op een schadevergoeding ten bedrage van 10 % op het factuurbedrag.
3.4 Ieder factuur is behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Er loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar tot op de dag
der betaling. Bij niet betaling uiterlijk de dertigste dag wordt het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling en ten titel van verhogingsbeding op forfaitaire wijze verhoogd met 10% en met een
minimum van 50 EUR.

Artikel 4. Levering
4.1 De door BUROTEC BV opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeen-
komst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd worden dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten of goederen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten of goederen gereed zijn voor verzending aan u voldoen.

Artikel 5. Deelleveringen
5.1 BUROTEC BV is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BUROTEC BV gerechtigd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien hetgeen u verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico betreffende de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Aansprakelijkheid / protest
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BUROTEC BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
de 2 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per mail of aangetekend schrijven op de hoogte.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BUROTEC BV de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te crediteren.

Artikel 8. Garantie
8.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
8.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze door BUROTEC BV gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschik-
baar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd.
Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van BUROTEC BV en dient bij de leverancier te worden ingeleverd. De maximale garantie loopt gelijk met de door de producent verleende garan-
tie.
8.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
8.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUROTEC BV enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak
zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de materialen.
8.5 Verborgen gebreken: Onze goederen zijn gewaarborgd tegen onzichtbare gebreken, volgens gangbare wetgeving. De toepasselijke termijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden
dienen afgehaald te worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan onze hoofdzetel. Indien de klacht gegrond bevonden wordt en het gebrek
het product niet geschikt maakt voor het doel waarvoor het werd aangeschaft, of het gebruik verminderd wordt op dergelijke wijze dat de klant het goed niet of aan een lagere prijs zou gekocht hebben, indien hij de
gebreken gekend had, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoe-
ding uit welke oorzaak ook te kunnen gehouden zijn. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten, wanneer het gebrek zich niet zou hebben voorgedaan zonder de schuld van het slachtoffer of een persoon waarvoor
het slachtoffer aansprakelijk is.
8.6 Garantie en voortverkoop: De wettelijke termijn voor garantie is van toepassing. Elke garantie zal echter vervallen indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig
werden behandeld. Alle onderdelen die een gebrek vertonen door slijtage door het gebruik, vallen buiten de garantie. De klant verbindt er zich in elk geval toe de toestellen te gebruiken als een goed huisvader overeen-
komstig hun bestemming. In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene verkoopsvoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren
voor alle gevolgen van aanspraken welke tegen ons mochten worden gericht betreffende het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen laten gelden. De
garantie betreft een bring-in garantie. Indien wij ter plaatse bij de klant een herstelling onder garantie uitvoeren, zullen bijgevolg wel verplaatsingskosten verschuldigd zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 U dient alle industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BUROTEC BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 BUROTEC BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enig (ongeschreven) industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Bestellingen / communicatie per mail
10.2 Voor misverstanden, vertragingen of onvolledige bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BUROTEC BV, dan wel tussen
BUROTEC BV en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BUROTEC BV is BUROTEC BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BUROTEC BV.
info@burotec.be

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst
11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met BUROTEC BV voldoet, alsmede in geval van faillissement of collectieve schuldenregeling van de wederpartij of
vereffening van diens bedrijf, is de BUROTEC BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door BUROTEC BV van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van BUROTEC BV komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 12 worden genoemd, is de BUROTEC BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan BUROTEC BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden
de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van BUROTEC BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van BUROTEC BV, een algemeen
gebrek aan voor het totstandkoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de BUROTEC BV afhankelijk is, algemene
vervoersproblemen, brand overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
12.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. BUROTEC BV is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen BUROTEC BV en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen BUROTEC BV en de wederpartij die behoren tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE en worden bij uitsluiting aldaar beslecht tenzij de leverancier als
eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 14. Diversen
14.1 Indien u aan BUROTEC BV schriftelijke opgave doet van een adres, is BUROTEC BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te zenden, tenzij u aan BUROTEC BV schriftelijke opgave doet van een ander adres waar-
aan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
14.2 BUROTEC BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) beroep te doen op derden
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door BUROTEC BV van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van BUROTEC BV komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 12 worden genoemd, is de BUROTEC BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2022 Burotec-shop | sitemap | rss